මගේ කියන්න පුළුවන් විකාර අත්දැකීම්

Archive for May, 2013

අදහසක්….

පන්හිඳක අරුමය

විටෙක සසලයි නුඹ
රල පෙල නගනා සයුරක් සේ..
විටෙක නිසලයි නුඹ
නිල්වන් නුබ ගැබක් සේ..
කඳුලු සඟවා සිනාසෙන නුඹ
මහ මෙරක් සේ…
කඳුලු පිසලා මා මුවඟට
සිනාකැන් ගෙනා නුඹ..
වටී මට බොහොමත් වටී මා
සුමිතුරේ…

ප.ලි. මාගෙ සමීපතම මිතුරෙකුගෙ ඉල්ලීමකට පබැඳි සිතුවිල්ලකි…

View original post

%d bloggers like this: