මගේ කියන්න පුළුවන් විකාර අත්දැකීම්

Archive for August, 2013

සපත්තු දමා තිබේ

මේස් එක ඉරිලා…

ඊට කමක් නෑ…

කවුරු බලන්නද …

කොහොම දකින්නද…

සපත්තු දමා තිබේ..

සපත්තු දමා ඇතේ…

 

socks

Advertisements
%d bloggers like this: