මගේ කියන්න පුළුවන් විකාර අත්දැකීම්

මාතෘකාව දැක්කට පස්සේ තව අටුවා ටීකා ඕන නැහැ නේ වැඩිදුර විස්තර කරන්න. බලන්න මේ ලක්ෂණ තමන් try කරන ගැනු ළමයට, එහෙම නැත්නම් යාළුවෙලා ඉන්න Girl friendට , එත් නැත්නම් බැඳලා ඉන්න Wifeට  එහෙම තියනවද කියල.

types

දේ සැප උස්ව කොටනම් මහපට     ගිල්ල

තුන්දෙන හිමියි නොවදි නම් මැද    ගිල්ල

හිමි නසී බිමට නොවදි නම් සුල      ගිල්ල

වඳ බව කියයි ඇති එකපිට නෙක    ගිල්ල

 

උරහිස් ලොකුව ඇති නම් කම් සැප           අඟන

උරහිස් නොපිරි නම් ඇය වැන්දඹු              අඟන

උරහිස් සමව නැමී නම් පුත්‍ රුව               අඟන

උරහිස් එල්ලී කොට නම් සැප නැති          අඟන

 

කුලු හැඩ යටි පතුල් ඇති නම් පින්              නැතිය

යටි පලු මැද පළල් නැති නම් පින්               වතිය

දිගටිව පතුල් පළලැති කත ගොන්              කතය

සම මුදු පතුල් ඇති කත හට පින්                 රැතිය

 

විලුඹ දික්ව ඇතිවී නම් ලෙඩ          කතය

විලුඹ උස්ව ඇති කත කුලයට         හිතය

විලුඹ පළල් කත බොරු කීමට       පොතය

විලුඹ සමව කත පින් වපුරන          කෙතය

 

උකුල පැතලි නැමී දිග නම් වඳ       බවය

උකුල උස්ව පිරි නම් කම් සැප        බවය

උකුල සමව බබළන රජ සැප         බවය

උකුල සකක් වැනි නම් යහ ගුණ    බවය

 

හිමියට මර රෝග පැතිලිවූ කත       බෙල්ල

හිමියට හොඳයි මහතට ඇති කත    බෙල්ල

දුප්පත් කමයි කොටවී ඇති කත      බෙල්ල

පැසසුම් ලබයි ඉරි තුන ඇති කත     බෙල්ල

 

කලු ඉරි ඇතොත් අල්ලේ වැන්දඹු             කතය

පියුමට සම අල්ල නම් හිමි මර                   කතය

මහපට ඇඟිලි මල් සම නම් හොඳ             කතය

මෙලොවට එවා මහ බඹු පෙම් වැඩු          කතය

 

හිමියා නසී ඇතිනම් බෙල්ලේ                    සුලිය

කුලයත් නසියි ඇතිනම් පිටෙහි                   සුලිය

බොහෝ දුක් ලබයි ඇතිනම් බඩෙහි          සුලිය

වඳ බව තමයි ඇති නම් නළලේ                 සුලිය

 

නිදිගත් සැනින් දත් කයි නම් මර    අඟන

නිදිගත් සැනින් ගොරවයි මුසල       අඟන

නිදිගත් සැනින් දඟලයි වදදෙන      අඟන

නිදිගත් සැනින් මත්වෙයි දරු දුක    අඟන

Advertisements

හිතට දැනෙන දේ මෙතන ලියන්න. ඕනම විකාරයක් වලංගුයි.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: