පරණ ෆයිල් අස්පස් කරන කොට ඒ අස්සේ තිබිලා මේක හම්බුනා. මගේ පරණ විසිටින් කාඩ් එක . මේ කාඩ් එකේ තියන කිසිම දෙයක් මේ වෙනකොට නෑ. මම ඒ ෆීල්ඩ් එකෙන් සම්පූර්නෙන්ම අයින් වෙලා. මේ කොම්පැණිය වැහිලා. සමහරවිට ෆෝන් නම්බර් නම් වෙන කාට හරි දීලා තවම වැඩ කරනවා වෙන්න පුලුවන්. කාලය එක්ක වෙනස් නොවෙන්නේ මොනවද?